Meretch s.r.o.

SERVIS STROJŮ PRO SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Elektrické instalace a LPS - hromosvody:

NV č. 101/2005 Sb. §3

  • Bod 1) Pracoviště musí být po celou dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními splňující požadavky tohoto zařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.
  • Bod 4) odstavec a) „stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termín…“.
  • Bod 4) odstavec b) „dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění“ (nařízení vlády 378/2001 Sb.).

Vyhláška č. 73/2010 Sb.

  • Bod 3) U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§349 odst. 1 zákoníku práce) a souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu.
Meretch s.r.o.