Meretch s.r.o.

SERVIS STROJŮ PRO SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Nabízíme komplexní řešení pro firmy např.: průmyslové objekty (výrobní haly, sklady), administrativní budovy (kanceláře, prodejny), státní zařízení (školy, úřady apod.).

Nabízíme Vám následující služby:

 • Provádíme pravidelné, výchozí i mimořádné revize elektrických instalací, hromosvodů, spotřebičů resp. ručního nářadí a strojních zařízení.
 • Zaevidujeme všechna zařízení, na která se vztahuje účinnost norem.
 • Zařízení roztřídíme do jednotlivých skupin a stanovíme četnost revizí nebo prohlídek
 • Revizní zprávy budeme archivovat v elektronické podobě a Vám vždy předáme kompletní dokumentaci v papírové podobě.
 • Nemusíte se o nic starat, veškeré termíny následných pravidelných revizí a kontrol budeme hlídat za Vás.
 • Měsíc před koncem platnosti Vás sami kontaktujeme a domluvíme termín revize nebo kontroly, tak aby Vám vyhovoval s ohledem na výrobu apod.

Velká část provozovatelů má v nepořádku zejména dokumentaci ke strojním zařízením.
Pravidelná revize strojního zařízení se provádí ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500. Většina ovšem zapomíná na následné kontroly dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje minimální požadavky na bezpečnost strojního zařízení, které se provádí nejméně jednou za 12 měsíců. Tyto kontroly se netýkají jen elektrické části strojního zařízení, ale musí být též provedena kontrola ochrany proti neelektrickým nebezpečím, která mohou být vytvářena elektrickými zařízeními (§3 NV 378/2001 Sb.).

Např.:

 • Používání zařízení, pro které je určeno.
 • Bezpečný přístup a dostatečný manipulační prostor.
 • Upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části.
 • Označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními atp.
 • Provedení kontroly, měření a zkoušky v rozsahu čl.18 normy ČSN EN 60204-1 ed.2.

Proč pravidelné revize provádět?

Hlavní důvodem, proč se revize provádí, je podat provozovateli srozumitelnou informaci o skutečném stavu jeho elektrického zařízení (instalaci), zda se stav el. zařízení (instalace) nezhoršil tak, že by jeho provozování bylo nebezpečné. (včasným odhalením závady se zabrání výpadkům ve výrobě, vzniku požáru nebo nebezpečí úrazu el. proudem.

Provádění revizí (kontrol) elektrických zařízení je jedním ze základních požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Tyto požadavky vychází z následujících zákonů, vyhlášek a technických norem.

Meretch s.r.o.