Meretch s.r.o.

SERVIS STROJŮ PRO SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Spotřebiče a stroje:

Zákon č. 262/2006Sb. (zákoník práce)

 • Bod 1) „Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví a přijímání opatření k předcházení rizikům.“
 • Bod 3) „Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy…“
 • „…je povinen kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť…“
 • Bod 4) O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.“

Zákon č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 písm. C)

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány“.

Další předpisy

 • Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení jsou stanoveny nařízením vlády č. 378/2001 Sb.
 • Ověřování z pohledu nebezpečí úrazu elektrickým proudem se provádí na základě ČSN EN 60204-1 ed.2, průvodní dokumentace výrobce nebo místního provozně bezpečnostního předpisu.

Lhůty pravidelných revizí:

Spotřebiče:

Maximální lhůty mezi revizemi stanovuje norma ČSN 33 1600 ed.2

Rozdělení spotřebičů podle používání:

 • Skupina A - pronájem dalšímu provozovateli
 • Skupina B - venkovní prostory (stavby, zemědělství apod.)
 • Skupina C – průmyslová a řemeslná činnost ve vnitřních prostorách
 • Skupina D – veřejně přístupné budovy (školy, hotely, internetové kavárny)
 • Skupina E – administrativní činnost

Kontroly spotřebičů – provádí vždy před použitím uživatel zařízení, který byl o této činnosti poučen.

Skupina* Třída ochrany Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále dle skupiny jejich užívání
B I 3 6
II 6
C I 6 24
II 12
D I 12 24
II
E I 12 24
II


Na základě zákonu č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) § 102: bod 1), 3) a 4) a zákonu č. 309/2006 Sb.: §4, odst. 1) písm. C) považuje Technická inspekce České republiky (TIČR) i Státní úřad inspekce práce revize spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 za povinné v intervalech uvedených v tabulce a po každé opravě.

Meretch s.r.o.